Deniz-Der

Tüzük

Güncellenme: 30 Mayıs 2013

Orjinalini PDF olarak görmek için tıklayınız…

DENİZCİLİK MENSUPLARI DERNEĞİ

DERNEK TUZUGU

15.05.2012

I.BÖLÜM KURULUŞ

Demeğin Adı ve Merkezi:

Madde 1- Derneğin Adı: “Denizcilik Mensupları Derneğedir.

Demeğin kısa ismi DENİZ-DER’dir

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Amaç: (13.10.2012 tarihli G.K. kararıyla değişik.)

Madde 2-Türk Denizcilik Sektörü (kamu ve özel kuruluşlar) mensuplarının (eş,ve alt soyu dahil), sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi ile her türlü yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara destek vermek ve Denizcilik Bankası T.A.O’ nun halef ve selef idarelerinin manevi mirasını korumak amacı ile kurulmuştur.

Kapsam:

Madde 3- Dernek; (Mülga )5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk A.O. kanunu ile kurulmuş, Tersane, Liman, Şehir hatları, Denizyolları, Deniz Nakliyat, Bankacılık, Hastane, Liman lokantası, Yalova Kaplıcaları, Tatvan işletmesi ve bunların halef idaresi konumunda olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş, ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir hatları İşletmesi A.Ş., İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale il Özel İdaresi GESTAŞ (Gestaş Deniz Ulaşım Tur.Tic.A.Ş.) işletmesi ile sektörde mevcut kamu ve özel işletme çalışanları ile eş, ve altsoyunu kapsar.

Faaliyet alanı:

Madde 4-Dernek amaçları doğrultusunda merkezi, temsilcilikleri ve iktisadi ticari işletmeleri aracılığı ile ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunur.

Demeğin görevleri: (13.10.2012 tarihli G.K. kararıyla değişik.)

Madde 5-

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, elektronik ortamda web sayfası vb.gibi süreli ve süresiz yayınlar ile üyelerine dağıtmak.

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek veya bunlara ortak olmak ,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için kültür ve sanat çalışmaları, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, yemekli toplantılar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden

yararlanmalarını sağlamak,

9-Denizcilik mensubu olup, maddi ve manevi ihtiyaç sahiplerine karşı gerekli yardım ve dayanışmayı

 

 

Derneğin yetkileri:

Madde 6-

1- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

3- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

4- Demeğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

5- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

6- Demek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

8- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer demeklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

II.BÖLÜM ÜYELİK İŞLEMLERİ

Üyelik:

Madde 7-

a) Asıl üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş üyelik haklarından tam olarak yaralananlardır.

b) Onursal üye: Derneğe maddi destek sağlamış bulunanlar, toplum veya demeğin amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli ölçüde hizmet ve yararlılığı bulunanlar, iş hayatında önemli görevler almakla birlikte yaptığı başarılı çalışmalar yönünden katkılarını sürdüren, kişilere yönetim kurulu kararı ile verilen üyeliklerdir.

Üyelik şartları:

Madde 8-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve demeğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan; Türk Denizcilik Sektörü mensupları ve bu sektörle ilgili Kurum ve Kuruluşlarda hizmette bulunmuş, halen çalışanları ile (bunların eş, çocuk ve alt soyları olan) her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik işlemleri:

Madde 9-Demek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen

Üyelikten Çıkma:

Madde 10-

a) Ölüm halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kumluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 11-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

III. BÖLÜM DERNEĞİN ORGANLARI

Dernek Organları:

Madde 12-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

IV. BÖLÜM GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:

Madde 13-Genel kurul; demeğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağn Usulü:

Madde 14-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

‘ Genel kurul toplantımı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 15-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kumlu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yetersayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 16-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama usulü ile Alfabetik çarşaf liste sistemine göre yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş mühürlenmiş oy sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkamnın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve demeğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 17-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Demek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Demeğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12- Derneğin vakıf kurması,

13- Derneğin fesih edilmesi,

14- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Madde 18-Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile demek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

V.BÖLÜM YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Teşkili: (13.10.2012 tarihli G.K. kararıyla değişik.)

Madde 19- Yönetim kurulu Yirmiüç asıl ve yirmiüç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, sekreter yardımcıları, mali sekreter, mali sekreter yardımcıları ve görevli üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yansından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 20-Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Derneğin temsilciliklerin denetlenmesini sağlamak,

7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12- Mevzuatm kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili:

Madde 21-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 2.2-Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Dış Denetimi:

Madde 23-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

VI.BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelir Kaynaklan:

Madde 24-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 5 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile demeğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Demek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Demeğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Diğer gelirler.

 

 

Madde 25-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Madde 26-Gellrve gider belgeleri;

Demek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Demek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak demeğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14‘te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Madde 27-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Madde 28-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti demekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde demekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin demekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 

 

 

 

Madde 29-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 30-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

VII.BÖLÜM

DERNEĞİN DEFTERLERİ VE BEYANNAMELER Derneğin Defter Tutma Esasları :

Madde 31-Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Madde 32-Derneğin defter ve kayıtları Demekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler:

Madde 33-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın aşıtları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak

suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere

işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da

tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Majiye Bakanlığına verdiği yetkiye istinader/yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama

 

 

 

t

 

irin Tasdiki:

34-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il demekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Beyanname Verilmesi:

Madde 35-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21!de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:

Madde 36-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

A-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

B-Taşınmazların Bildirilmesi

Demeğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

C-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

D-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Demeğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

E-Değişikliklerin Bildirilmesi

Demeğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler

 

 

 

 

r

 

VIII.BÖLÜM DERNEĞİN TEMSİLCİLİĞİ

Temsilcilik Açma:

Madde 37-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

IX.BOLUM DİĞER HÜKÜMLER

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde 38-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan demek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Değişikliğe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu ile alınır

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Tüzük değişikliği 30 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin Feshi:

Madde 39-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu ile alınır.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Tasfiye İşlemleri:

Madde 40-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Denizcilik Mensupları Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtlan ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Demeğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, defedilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en y^ın ve fesih

 

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Demeğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:

Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekjer Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 42 Kurucular Kurulu: 169 kişi

A

A.Aydın DİCLELİ: Abdullah DEMİRDÖVEN; Abdurrahman YİĞİT; Abdülvahap YURTEKİN; Adem KARACA; Adem YILDIRIM:Ahmet BOZKIR; Ahmet KARİPARDUÇ; Ahmet Tuncer ALTUNTAŞ; Ali ATILGAN; Ali BATUMOĞLU; Ali BOZOĞLU; Ali Ersin MORGÜL; Ali GÜNEY; Ali Haydar YÜCE; Ali KAPTAN; Ali KILIÇ; Ali ÖZOĞUL; Ali Rıza AVŞAR: Ali Suat KANBUR; Ali Ulvi ACEN; Ali YILMAZ; Alpaslan BAŞAR; Arif KÖROĞLU; Arslan DEDE; Atılay CANEL; Atilla SARAYOĞLU; Aydın ŞEN; Ayhan DERK; Aziz HACISALİHOĞLU;

B-C-E-F-G

Baki ŞENEL; Bedri Olcay ÖZGÜRCE; Bekir UZUN; Cahit İSTİKBAL; Can ARICA; Celal DOĞAN; Celal PEKBASOĞLU; Cevahittin YEŞİLTAŞ; Cevat SEZER; Cezmi ZAFER; E.Yasemin PORSUN; Emel AYDOĞAN; Eray SARAL; Eren ÇAKICI; Erol ERİM; Erol GÜLER; Erol TOPÇU; Erol USTA; Ersan OĞAN; Esra BOZKURT; Esra EKİNCİ; Eşref TAŞDELEN; Eyüp KASAP; Fahri KAKŞİ; Fahri SEFEROĞLU; Fuat KELEŞOĞLU; Fuat PUSAT; Galip GENÇOĞLU; Gültekin BEKAR; Güngör TARI;

H

Hakan TAMER; Halaç AYGÜN; Halide TİLİF; Halil ÇOŞTUR; Halit KILIÇ; Halit YIMAZ; Hamza KURT; Haşan Basri CAM; Haşan Basri DİVAN; Haşan Fehmi METE; Haşan GEZGİRAY; Haşan HÜRMAN; Haşan KETEN; Haşan PEKDEMİR; Haydar YILMAZ; Hayri Taner CAN; Hikmet Turan UZUN; Hüseyin Necip NALBANTOĞLU; Hüseyin OBUZ; Hüseyin SARAYOĞLU; Hüseyin TEKER; Hüseyin YAVAŞ;

İ-K

İbrahim Erkan GÜRPINAR; İlhan SIRMA; İlyas KAMİLOĞLU; İrfan METE; İshak KETENCİ; İsmail ERİM; İsmail

 

 

 

f

f M

M. Seyfi ÇELEE V -ri ÇETİN; M,Niyazi BENGÜL; Mahmut ÖZÜRK; Mehmet COŞTUR; Mehmet Kemal FURUNCI; Mehmet Muhs’ SU8-ŞI: Melih Hüsnü YILMAZ; Mesut BOZKURT; Mesut ÖZTÜRK; Mesut TEPE; Metin DOĞRU; Muammer YAĞiZ ‘.’uhamem UÇAR; Murat TEKER; Mustafa DİNLEYİCİ; Mustafa Erdal KAPTANOĞLU; Mustafa KIRMACI;

N-O-Ö-R

Naci YEŞİL Nazmı TEKER; Necdet ÖKSÜZ; Nihat BOZKURT; Ogün KARATAŞ; Osman ALTER; Osman Derviş MAMAT: Osman KILIÇ; Ömer KALKAN; Ömer USTA; Önder AVCI; Önder YAKŞİ; Özgül BÜTÜN; Özlem Ebru ACAR: Raif CANSIZ: Raif KILIÇ; Recep TORUN; Reşat SOKULLU; Rıfat KAPLAN;

S

Saba YILMAZ: Salih AŞÇI; Sebahattin DALKIRAN; Sedat AKIN; Selçuk AYDINOĞLU; Sevim BALABAN; Seyfullah ALARÇİN: Sezai TUĞLA; Sinan ERDİNÇ; Sinan GÜNAYDIN; Süleyman ENGİN; Süleyman FİLİZ; Süleyman GENÇ;

Süleyman YEŞİLTAŞ;

Ş-T-Ü-V

Şakir KUDU; Şekip MEHAN; Şeref METO; Tahsin KILIÇ; Taner SÜALP; Tevfik Ali BATUŞ; Tevfik KÜÇÜK; Timur ÂLTINBAS; Turgut ÖZSOY; Ümit ERGÜN; Vecdi Serdar COŞAR;

Y-Z

Y. Ziya AYTÜRK; Yargı ŞEN; Yaşar BAYRAK; Yaşar DEĞİRMENCİ; Yaşar DEMİR; Yavuz GÜNDÜZ; Yavuz PEKBAŞOĞLU; Yusuf BAŞ; Yusuf TEMİZ; Ziya DİNÇER;

Geçici Madde 1- ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili

 

 

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

S,NO ADI – SOYADI GÖREVİ

1 MEHMET COŞTUR BAŞKAN

2 H.NECİP NALBANTOĞLU BAŞKAN YARDIMCISI

3 AZİZ HACISALİHOĞLU BAŞKAN YARDIMCISI

4 ALİ ATILGAN BAŞKAN YARDIMCISI

5 KEMAL KÜÇÜK BAŞKAN YARDIMCISI

6 SÜLEYMAN FİLİZ BAŞKAN YARDIMCISI

7 ABDÜLVAHİP YURTEKİN BAŞKAN YARDIMCISI

8 . YAŞAR BAYRAK BAŞKAN YARDIMCISI

9 MURAT TEKER YÖNETİM KURULU SEKRETERİ

10 FAHRİ KAKŞİ YÖNETİM KURULU MALİ SEKRETERİ

11 ABDULLAH DEMİRDÖVEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

12 ATİLLA SARAYOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

13 BAKİ ŞENER YÖNETİM KURULU ÜYESİ

14 MUHARREM UÇAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

15 OGÜN KARATAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

16 BEDRİ OLCAY ÖZGÜRCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

17 M.METİN DOĞRU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

18 MUSTAFA KIRMACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

19 MELİH HÜSNÜ YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20 ARSLAN DEDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

21 AHMET KARİPARDUÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

 

 

 

 

Yorumlara Kapalı